REGULAMIN PUCHARU MAŁOPOLSKI  WE WROTKARSTWIE SZYBKIM Wieliczka 02.07.2016r.
Małopolska Arena Lekkoatletyczna

Cel zawodów:
Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży.
Popularyzacja sportów wrotkarskich wśród dzieci i młodzieży jako sposób na spędzanie wolnego czasu.
Wyłonienie najlepszych zawodników do rywalizacji w zawodach rangi ogólnopolskiej.
Promocja wrotkarstwa jako dyscypliny sportowej oczekującej na wejście do rywalizacji olimpijskiej.

Termin i miejsce zawodów:
Zawody rozegrane zostaną w dniu 02.07.2016 o godzinie 10.00

Miejsce zawodów:
Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce ul. Bogucka 6
Biuro zawodów będzie otwarte w dniu 02.07.2016 od godz. 8.30 – 9.45 gdzie wydawane będą numery startowe.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
e-mail. robert.dracz@kksw-krak.pl
podając Imię i Nazwisko, rok urodzenia dziecka oraz Klub
Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do dnia 01.07.2016r. do godz. 11.00

Organizator
Organizatorem zawodów jest Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich KRAK przy wsparciu CER „Solne Miasto” oraz Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce.

Uczestnictwo i program zawodów:
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
W w/w zawodach prawo udziału mają zawodnicy zrzeszeni w małopolskich klubach wrotkarskich i posiadający licencje PZSW. (KKSW KRAK, Rolkomania Kraków, OPTIMA ) oraz osoby nie posiadające licencji i nie zrzeszone w klubach.
Organizator wymaga, aby udział zawodników poniżej 18 roku życia odbywał się pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna / trenera.
Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
W przypadku braku aktualnych badań lekarskich zawodnik może wystartować po pisemnym złożeniu deklaracji o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań.
Za zawodników poniżej 18 roku życia deklarację podpisują rodzice lub opiekunowie / trener.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach startują w kasku ochronnym oraz ochraniaczach.

Zawodnicy podzieleni są na kategorie wiekowe:
1. Kadet/kadetka rocznik 2001 – 2002 (14-15 lat)
2. Junior/juniorka C rocznik 2003 – 2004 (12-13 lat)
3. Junior/juniorka D 1 rocznik 2005 (11 lat)
4. Junior/juniorka D 2 rocznik 2006 (10 lat)
5. Junior/juniorka E 1 rocznik 2007 (9 lat)
6. Junior/juniorka E 2 rocznik 2008 (8 lat)
7. Junior/juniorka F rocznik 2009 i młodsi (7 lat i młodsi).

PROGRAM ZAWODÓW:
8.30 – 9.45 Zapisy zawodników oraz odbiór pakietów startowych
9.15 – 10.00 Rozgrzewka
10.00 – 13.00 starty zawodników wg kategorii wiekowych.
Po zakończeniu wszystkich biegów nastąpi dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz losowanie nagród.
Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem na dystansie: 510 m – 1 okrążenie toru wokół stadionu znajdującego się na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej w Wieliczce przy ul. Boguckiej 6
Start zawodników pojedynczo, jazda indywidualna na czas wg kategorii wiekowych od kadeta / kadetki, następnie junior C, junior D, itd.
Każdy zawodnik ma dwa przejazdy, do wyniku końcowego pod uwagę pobierany jest lepszy czas.

Nagrody oraz ocena wyników:
Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą nagrodzone medalami i dyplomami.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w zawodach.
Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych nagród rzeczowych.
Wyniki z poszczególnych grup wiekowych będą punktowane do generalnej klasyfikacji Pucharu Małopolski w następujący sposób:
Pierwsze miejsce 100 pkt,
drugie miejsce 95 pkt,
trzecie miejsce 90 pkt,
itd. każde miejsce o 5 pkt. mniej
Na podstawie sumy punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach Komisja wyłoni najlepszych zawodników Małopolski 2016r. w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zasady finansowania:
Opłata startowa: Start w zawodach jest płatny i wynosi 15 zł od osoby. Opłata w biurze zawodów nie podlega zwrotowi.

Uwagi końcowe:
Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie / publikowanie wizerunku zawodnika w relacjach z zawodów oraz w działaniach promocyjnych na rzecz rozwoju sportów wrotkarskich.

 

PLAKAT PM ROLKI