X KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

FINAŁOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI

05.11.2016 Wieliczka

 1.Cel rozgrywek.

 • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2.Termin i miejsce rozgrywek.

05.11.2016 – Solne Miasto, Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne, Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

 1. Kierownictwo zawodów.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • MZB poprzez Wydział Sędziowski
 • Supervisor , Jury
 1. Uczestnictwo
 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni:

Młodzik: 2002

Kadet: 2000 -2001

Junior: 1999-98

Senior: 1997 i starsi

 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

 

 1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
 • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 10 zawodów GP
  (6 wiosna, 4 jesień).
 • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu GP – 50.
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 1. Sposób zgłaszania zawodników

UWAG WAŻNE – zmian adresu e-mail nadsyłania zgłoszeń

 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego GP oddzielnie w terminie do: X – 29.10.2016
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu GP będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
 1. Punktacja rozgrywek.
 • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg następującego klucza:

3 pkt. – zwycięzca walki

1 pkt. – przegrany

 • Zawodnik musi stoczyć 6 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
 • Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji jak i dla klubowej.
 • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
 • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
  w klasyfikacji generalnej.
 • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami
  a w następnej ilość startów w cyklu GP.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego klubu.
 • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej
  w książeczce sportowej.
 • Podczas cyklu GP nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu GP.

 

 1. Zasady finansowania.
 • Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
 • Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
 • Zgodnie z decyzją Zarządu MZB, Wydział Sędziowski będzie pobierał „wpisowe” za każdego zgłoszonego zawodnika do zawodów GP.

Opłaty wpisowe:

Młodzicy: 10 zł, Kadeci: 10 zł,  Juniorzy: 20 zł,   Seniorzy: 20 zł,

Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.

 1. Nagrody.
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar

Program:

8.00 – 9.00 badanie, waga,

10.00 konferencja techniczna,

12.00 walki

 

final-mgpm-2016