Nawigacja

Październik / 2016

U-Rodziny Solnego Miasta na Rolkach

Serdecznie zapraszamy na Zawody we Wrotkarstwie Szybkim, organizowane w ramach obchodów VII Urodzin Solnego Miasta.
Po raz pierwszy na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej, zawody rolkarskie z KLASYFIKACJĄ RODZINNĄ!
Organizatorem zawodów jest Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich KRAK, Szkółka Rol-karska „Czas na Rolki” – White Sports przy wsparciu Solnego Miasta oraz Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce.

Zapraszamy do zapisów:
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
e-mail. robert.dracz@kksw-krak.pl
podając Imię i Nazwisko, rok urodzenia zawodnika oraz informacje o udziale w klasyfikacji Rowakacje-z-rolkamidzinnej.
Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do dnia 07.10.2016r. do godz. 11.00

REGULAMIN ZAWODÓW WE WROTKARSTWIE SZYBKIM „URODZINY SOLNEGO MIASTA”
Wieliczka 09.10.2016r.
Małopolska Arena Lekkoatletyczna

1. Cel zawodów
• Aktywizacja sportowa dzieci,młodzieży oraz dorosłych.
• Popularyzacja sportów wrotkarskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedstawienie ROLKARSTWA jako RODZINNY sposób na spędzanie wolnego czasu.
• Promocja wrotkarstwa jako dyscypliny sportowej oczekującej na wejście do rywalizacji olimpijskiej.

2. Termin i miejsce zawodów
Zawody rozegrane zostaną w dniu 09.10.2016 o godzinie 10.00
Miejsce zawodów:
Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce ul. Bogucka 6.
Biuro zawodów będzie otwarte w dniu 09.10.2016 od godz. 8.30 – 9.45
gdzie wydawane będą numery startowe.

3. Zgłoszenia
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
e-mail. robert.dracz@kksw-krak.pl
podając Imię i Nazwisko, rok urodzenia zawodnika oraz informacje o udziale w klasyfikacji Ro-dzinnej.
Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do dnia 07.10.2016r. do godz. 11.00

4. Organizator
Organizatorem zawodów jest Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich KRAK, Szkółka Rol-karska „Czas na Rolki” – White Sports przy wsparciu Solnego Miasta oraz Małopolskiej Areny Lekkoatletycznej w Wieliczce.

5. Uczestnictwo i program zawodów
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
W w/w zawodach prawo udziału mają zawodnicy zrzeszeni w małopolskich klubach wrotkarskich i posiadający licencje PZSW. (KKSW KRAK, Rolkomania Kraków, OPTIMA ) oraz osoby nie posiadające licencji i nie zrzeszone w klubach.
Dla podniesienia atrakcyjności zawodów organizator może dopuścić do startu zawodników spoza województwa Małopolskiego oraz ustanowić odrębne kategorie wiekowe poza wymienionymi poniżej .
Organizator wymaga, aby udział zawodników poniżej 18 roku życia odbywał się pod opieką rodzi-ca lub pełnoletniego opiekuna / trenera.
Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
W przypadku braku aktualnych badań lekarskich zawodnik może wystartować po pisemnym złożeniu deklaracji o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań.
Za zawodników poniżej 18 roku życia deklarację podpisują rodzice lub opiekunowie / trener.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach do 18 roku życia startują w kasku ochronnym oraz ochraniaczach.
Dla starszych kategorii powyżej 18 lat, start w kasku jest obowiązkowy i zalecamy używanie ochraniaczy ochronnych.
Zawodnicy podzieleni są na kategorie wiekowe:
A. – dziewczynki i kobiety
B. – chłopcy i mężczyźni
1. K –1 / M -1 rocznik 2009 i młodsi (7 lat i młodsi)
2. K-2 / M – 2 rocznik 2008, 2007, 2006 (8, 9, 10 lat)
3. K -3 / M -3 rocznik 2005, 2004, 2003 (11, 12, 13 lat)
4. K -4 / M -4 rocznik 2002, 2001, 2000 (14, 15, 16 lat)
5. K -5 / M -5 rocznik 1999 i starsi (17 lat i starsi)
6. Klasyfikacja Rodzinna : 2 zgłoszone osoby w tym jedno dziecko w kat. 1 – 4.
Do klasyfikacji rodzinnej zalicza się sumę najlepszych uzyskanych czasów podczas wyścigów w kategoriach wiekowych 1 – 5 przez poszczególnych zawodników.

PROGRAM ZAWODÓW:
8.30 – 9.45 Zapisy zawodników oraz odbiór pakietów startowych
9.15 – 10.00 Rozgrzewka
10.00 – 13.00 starty zawodników wg kategorii wiekowych.
Po zakończeniu wszystkich biegów nastąpi dekoracja najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych i klasyfikacji Rodzinnej oraz losowanie nagród.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem na dystansie:
Eliminacje : Start zawodników pojedynczo, jazda indywidualna na czas wg kategorii wiekowych od kategorii najmłodszych K-1 / M -1 dziewczynek i chłopców do najstarszych K – 5 / M – 5.
Biegi Finałowe : system pucharowy. Starty najlepszych 16 zawodników w kategorii wiekowych. Maksymalnie po 4 osoby na torze.
7. Nagrody oraz ocena wyników.
Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą nagrodzone medalami i dyplomami.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w zawodach.
Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych nagród rzeczowych.
8. Zasady finansowania
Opłata startowa: Start w zawodach jest płatny i wynosi 20 zł od osoby. Opłata w biurze zawodów nie podlega zwrotowi.
9. Uwagi końcowe
Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie / publikowanie wizerunku zawodnika w relacjach z zawodów oraz w działaniach promocyjnych na rzecz rozwoju sportów wrotkarskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu przed rozpoczęciem zawodów.

 

Ostatni wolny termin na hali sportowej w Solnym Mieście, czwartki w godzinach 21.00-22.30.

Ostatni wolny termin na hali sportowej w Solnym Mieście – do dyspozycji cała hala do gry w piłkę nożną – czwartki w godzinach 21.00-22.30.

Zapraszamy do rezerwacji: info@solnemiasto.eu

hala-sportowa

stat4u